Kontaktpersoner
 
  Takstblad/priser
 
  Statistik
 
  Flyttemeddelelse
 
  Vandkvalitet
 
  Målerudskiftning
 
  Historier - fra os..
 
  Principtegning
 
  Vandspareråd
 
  Vedtægter
 
  Ledningsregistrering
 

 

[ Vandkvalitet og Drikkevandsanalyser ]

Du kan se alle analyse-resultater fra tidligere målinger samt grafisk udvikling over tid -  på alle vore analyseresultaterne her...

http://www.mitdrikkevand.dk

 

For at sikre at dit vand har en ensartet og høj kvalitet, tager vi vandprøver efter et analyse-kontrolprogram, som er godkendt af Sønderborg Kommune. Programmet tager udgangspunkt i Drikkevands-bekendtgørelsen, dvs. vi overholder de lover og krav myndighederne forlanger.

Vi tager som minimum 4-6 årlige drikkevandsprøver, som bliver undersøgt for mange forskellige stoffer. Hvert fjerde år tager vi vandprøver fra hver af vandværkets boringer, og de undersøges for de samme mange stoffer som den årlige drikkevandsprøve. Vi får undersøgt vandet på et godkendt laboratorium.

Vi analyserer vandet ved forbrugernes vandhaner, ligesom vandet analyseres for visse stoffer, inden det forlader vandværket.

De steder, hvor vi tager vandprøverne, bliver temperatur, lugt, og smag undersøgt med det samme.

Vandet undersøges for: 

·         Mikrobiologiske forhold
Kimtal ved 22o C, kim 37o C, coliforme bakterier, E.coli og enterokokker.

Fysik og kemi
Det er en lang række stoffer, herunder jern, mangan, nitrat, vandets hårdhedsgrad og pesticider.

De stoffer, der undersøges for, er beskrevet i drikkevandsbekendtgørelsen, som du kan læse på retsinforamtion.dk:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202768

Hvis du vil vide mere om vandanalyser og drikkevandets hovedbestanddele samt mikrologiske parametre, kan du læse ”Sådan læser du en vandanalyse” på Danske Vandværkers hjemmeside: https://danskevv.dk/viden-om/hygiejne-og-kvalitet/sadan-laeser-du-en-vandanalyse/

Overskridelser af kvalitetskrav
De seneste mange år har der ikke været væsentlige overskridelser af de vejledende kvalitetskrav.

Andre oplysninger
Områder som forsynes af dit vandværk: 
Områderne er fastlagt i kommunens forsyningsplan, og dækker Egernsund by og Rendbjergområdet.

Så meget vand indvinder vi årligt
Vandværket udpumper ca. 85.000 m3 årligt til 990 ejendomme/andelshavere svarende til ca. 1.600 forbrugere.

Her henter vi dit vand
Vandværket har 2 boringer, som er placeret ved Vandværket.

Alt vandet pumpes op fra disse boringer, som har en dybde på cirka 50-60 meter. Vandet sendes igennem 2 filtre og opbevares i kort tid i en større rentvands beholder, inden vandet sendes ud til alle forbrugerne.

 


Har du misfarvet vand ??
Brunt vand:
Drikkevandet indeholder jern, som udfældes i ledningsnettet. Ved ledningsbrud kan det udfældede jern hvirvles op i ledningerne og farve vandet rødbrunt. Det samme gælder, hvis en vandhane i længere tid ikke har været brugt.
Det er ikke sundhedsskadeligt at drikke vandet, men det ser ikke godt ud. Desuden er det ikke klogt at vaske tøj i vandet, da farven kan sætte sig i det. Det er en god ide at skylle dine vandinstallationer igennem, ved at lade en vandhane eller to være åbne i 10-15 minutter.

Er uheldet ude og vasketøjet blevet misfarvet, kan du gøre som statens husholdningsråd anbefaler: Læg tøjet i blød i vand tilsat 1 dl. citronsyre pr. 10 liter vand. Efter en halv time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning med 3 dl. soda pr. 10 liter vand. Tøjet skylles og færdigbehandles som efter normal vask.

 

Hvide bobler i vandet:
Hvis der har været lukket for vandet i en gade, kan der opstå små luftbobler i vandet, når der kommer vand i ledningen igen. Vandet ser hvidt ud, når det tappes fra vandhanen, men boblerne forsvinder langsomt igen. Det er ilt i vandet, og det er ikke sundhedsskadeligt.

Se evt. denne FAQ fra Sønderborg Forsyning:
https://www.sonfor.dk/faq/#Vand-Vardatvideomvand_Hvorforermitvandmisfarvet

 

   EGERNSUND VANDVÆRK a.m.b.a. © 2014
Egernsund Vandværk, c/o Bjarne Bohsen, Kystvej 6a, 6320 Egernsund
  
Home | Top