Kontaktpersoner
 
  Takstblad/priser
 
  Statistik
 
  Flyttemeddelelse
 
  Vandkvalitet
 
  Køb af Display
 
  Målerudskiftning
 
  Historier - fra os..
 
  Principtegning
 
  Vandspareråd
 
  Vedtægter
 
  Ledningsregistrering
 

 

[ Takstblad / priser 2023]

Takstbladet for 2023 er godkendt hos Sønderborg Kommune d. 24. marts 2023 og godkendt på generalforsamlingen d. 15. marts.2023


Klik her for at hente Takstblad fra 2023 som PDF
 
TAKSTER:

Målerleje pr måler.............pr. år    kr.     125,00

Vandafgift.....................pr. m³    kr.       5,75

Statsafgift....................pr. m³    kr.       6,37

Bidrag til Vandsamarbejdet.....pr. m³    kr.       0,48

Fast årlig afgift.(pr. måler)..pr. år    kr.     800,00

Tilslutningsafgift(parcelhus)..........  kr.  26.000,00

GEBYRER:

1. rykkergebyr ved manglende betaling.x) kr.     110,00

2. rykkergebyr.x)....................... kr.     150,00

Gebyr for EAN opkræving..................kr.      20,00

Gebyr for BS-Indbetalingskort............kr.      15,00

Flyttegebyr............................  kr.     200,00

Lukke/genåbningssgebyr + faktiske omk... kr.   1.000,00

Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler
v/hushandel                              kr.     250,00


Alle gebyrer mrk. x) er momsfrie. Alle øvrige takster tillægges 25% moms.

 
Aflæsning af målere foretages årligt. pr. 31.12. (enkelte stor-forbrugere aflæses pr. kvartal).

Alle målere aflæses af vandværket via fjernaflæsning.

Afregningen ligger i postkassen ca. den 20. januar. BetalingsService- forbrugere får den dog først noget senere fra deres pengeinstitut.


Forfaldsdag den 1. februar


Ved udskiftning/renovering af hovedledninger vil der samtidig blive foretaget udskiftning/renovering af stikledninger på andelshaverens regning, sekundært kan der etableres målebrønd i skel, såfremt bestående stikledning ikke godkendes af vandværkets bestyrelse. Omkostning til målebrønd sker ligeledes på andelshaverens regning og er vandværket uvedkommende.

Beregning af tilslutningsafgift:
Tilslutningen skal være indbetalt før der kan etableres vand til ejendommen, herunder eventuelt etablering af midlertidig byggevand. Byggevand afregnes efter måler, evt. skønsmæssig afregning.
Tilslutningsafgiften er sammensat af 3 grundbeløb:
a) Bidrag til hovedanlæg pr boligenhed kr 5.000,00
b) Bidrag til forsyningsledningsnet pr. bolighed  kr 7.000,00
c) Bidrag til stikledning pr. stikledning  kr 14.000,00
I alt tilslutning for normal parcelbolig i bymæssig bebyggelse  kr 26.000,00


Alle takster tillægges 25% moms.

ad a) Bidrag til hovedanlæg, forudsætter et max årsforbrug på 500 m3

ad c) Bidrag til stikledning, forudsætter stikledning i max. 40 mm.

 

 Afvigelser afregnes individuel med vandværket
B e s t y r e l s e n

 
   EGERNSUND VANDVÆRK a.m.b.a. © 2014
Egernsund Vandværk, c/o Bjarne Bohsen, Kystvej 6a, 6320 Egernsund
  
Home | Top